Délidis logo

Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende overeenkomst, dient elke factuur uiterlijk op haar vervaldag contant betaald te worden op onze maatschappelijke zetel. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10% per jaar, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van EUR 50, als schadebeding.

Elke bestelling betekent de aanvaarding door de klant van deze voorwaarden. In geen geval zullen de aankoopvoorwaarden van de klant op de bestelling en/of facturatie van toepassing zijn.

De levering heeft plaats bij het vertrek uit onze magazijnen. Zij heeft in beginsel plaats voor rekening, op kosten en risico van de koper.

De geleverde goederen blijven eigendom van Delidis NV tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs (hoofdsom, intresten, kosten en belasting). Elk risico m.b.t. de aangekochte goederen, van welke aard dan ook, gaat evenwel reeds over naar de klant bij het verlaten van de goederen van onze magazijnen.

Voor geleverde goederen die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, alsmede de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken zal de koper Delidis NV dienen te vrijwaren voor alle schade en aanspraken vanwege een derde indien deze zich zou voordoen naar aanleiding van een gebrek in of aan behandeling en conservering na het verlaten van de goederen van onze magazijnen.

Mede gelet op de bederfbaarheid van de goederen, zijn klachten in geval van levering slechts ontvankelijk wanneer zijn binnen de 24 uur na levering worden ingediend. Een klacht zal maar rechtsgeldig worden neergelegd, wanneer zij schriftelijk wordt aangeboden tegen ondertekening voor ontvangst. Ingeval van afhaling door de koper vervalt elke mogelijkheid tot klacht aangaande de verkochte goederen op het moment dat de goederen door de koper in ontvangst worden genomen.

Tenzij de wet anders dwingend voorschrijft, zijn in geval van betwisting enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. In geval het geschil wettelijk behoort tot de materiële bevoegdheid van de vrederechter, is enkel de vrederechter van 5e kanton Antwerpen bevoegd. Het Belgische recht is steeds van toepassing.

Délidis logo

Délidis NV - Hoofdzetel
Kloosterstraat 58,
2275 Gierle

Tel: 014 55 84 48
E-mail: info@delidis.be

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met exclusieve aanbiedingen, tips en nieuwtjes: